Algemene voorwaarden

Op alle leveringen, aanbiedingen en offertes van Maatwwwerk, alsmede op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen, mondeling dan wel schriftelijk, aangegaan met Maatwwwerk zijn de 'Algemene voorwaarden Webdevelopment en Webdesign' en de 'Algemene voorwaarden Webhosting' van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 20-4-2007 onder nummer 30190843.

Algemene voorwaarden Webdevelopment en Webdesign 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Maatwwwerk te Utrecht, Kamer van Koophandel 30190843 en haar wederpartijen ("Opdrachtgever").

Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor Maatwwwerk alleen bindend indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.

 • Definities en gebruikte termen
  • Maatwwwerk: het bedrijf Maatwwwerk, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30190843.
  • Maatwwwerk Website: de website van Maatwwwerk, bereikbaar via het domein maatwwwerk.nl.
  • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. 
  • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Maatwwwerk een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Maatwwwerk daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
  • Diensten: de producten en/of diensten die Maatwwwerk aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
  • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Maatwwwerk en Klant op grond waarvan Maatwwwerk Diensten levert aan Klant.
  • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
  • Offerte: een prijsopgave in welke vorm dan ook gecommuniceerd
 • Offerte en aanvaarding
  • Maatwwwerk stelt een offerte op waarin Maatwwwerk aangeeft welke werkzaamheden ("de Diensten") Maatwwwerk aanbiedt te verrichten, wat bij de Diensten inbegrepen is en welk bedrag daarvoor verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Diensten is bindend.
  • In het algemeen omvatten de Diensten het ontwerpen en programmeren van websites, online diensten, software, layouts, vormgeving ("Werken") en al hetgeen samenhangt met de grafische ontwikkeling hiervan. Andere werkzaamheden worden alleen verricht indien dit in de offerte vermeld is.
  • Een offerte is geheel vrijblijvend en geldig 14 dagen na verzending, tenzij anders aangegeven in de offerte. Maatwwwerk kan nimmer verplicht worden een aanvaarding na deze periode aan te nemen, maar indien Maatwwwerk daartoe overgaat, is de offerte alsnog aanvaard.
  • De overeenkomst komt tot stand op het moment waarop de mededeling inhoudende aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever wordt ontvangen door Maatwwwerk. Deze mededeling kan per e-mail worden gedaan.
  • Indien Opdrachtgever niet expliciet aangeeft akkoord te gaan met de offerte, maar er desondanks mee instemt, of die indruk wekt, dat Maatwwwerk werkzaamheden verricht die binnen de omschrijving van de Diensten vallen, dan wordt de offerte als aanvaard beschouwd. Dit geldt ook wanneer Opdrachtgever Maatwwwerk verzoekt bepaalde werkzaamheden te verrichten zonder een formele offerte af te wachten.
  • Het wijzigen van de Diensten is alleen mogelijk met instemming van beide partijen, behoudens voor zover elders in deze voorwaarden anders is bepaald. Maatwwwerk zal verzocht meerwerk tegen het gebruikelijke uurtarief verrichten.  
  • Wanneer er geen offerte wordt opgesteld geldt het uurtarief van Maatwwwerk, tenzij anders overeengekomen
 • Uitvoering van de Diensten
  • Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen zullen de Diensten zo spoedig mogelijk door Maatwwwerk uitgevoerd worden conform de offerte, daarbij rekening houdend met redelijke wensen van Opdrachtgever.
  • Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maatwwwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Maatwwwerk worden verstrekt.
  • Opdrachtgever zal Maatwwwerk toegang geven tot alle plaatsen, diensten en accounts onder haar beheer (zoals webhostingaccounts) die Maatwwwerk redelijkerwijs nodig heeft om de Diensten te leveren. In bijzondere gevallen kan worden afgesproken dat Opdrachtgever zelf de benodigde data plaatst of aanpassingen doorvoert aan deze diensten of accounts.
  • Maatwwwerk garandeert dat de Diensten zorgvuldig, degelijk en zo goed mogelijk worden uitgevoerd.Indien een goede uitvoering van de Diensten dit vereist, heeft Maatwwwerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Maatwwwerk is en blijft naar Opdrachtgever toe de verantwoordelijke. 
  • Maatwwwerk is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  • Maatwwwerk heeft het recht de Diensten (tijdelijk) niet of beperkt te leveren als Opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting tegenover Maatwwwerk niet na komt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 
  • Maatwwwerk zal zich inspannen bij een verzoek van Opdrachtgever zo snel mogelijk te reageren, maar kan geen concrete toezeggingen over tijden doen, tenzij anders afgesproken in de offerte.
 • Hosting
  • Indien de Dienst strekt tot de het hosten van een Werk zal Maatwwwerk zich inspannen om bij verandering van dienstverlening door derden de betreffende Diensten aan te passen om ongestoorde voortzetting zo veel mogelijk te realiseren. De kosten hiervoor worden als meerwerk gefactureerd aan Opdrachtgever.
  • Indien Maatwwwerk geen partij is bij levering van de in het vorige lid bedoelde Diensten, kan Maatwwwerk niet garanderen dat de wederpartijen bij deze leveringscontracten op enig moment toestaan dat een Dienst geleverd wordt zoals gewenst door Opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving levering van een Dienst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
 • Domeinnaam
  • Indien de Dienst strekt tot het registreren van een domeinnaam zal kan Maatwwwerk zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN).
  • Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te aanvaarden en stipt na te leven.
  • Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie dat domeinregistratie geslaagd is, is de Dienst geleverd. Een factuur voor kosten van registratie is geen bewijs van levering.
 • Ontwikkelen van Werken
  • Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen, rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto's, films, geluidsopnamen, afbeeldingen, audiovisueel materiaal, logo's of huisstijlen (hierna: "Werken"), geldt het in dit artikel bepaalde.
  • Maatwwwerk geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van niet-courante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software, en hardware tenzij in de offerte anders is vermeld.
  • Maatwwwerk is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of samenhang van de aan hem ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
  • Indien een Dienst vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan Maatwwwerk levert staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door Maatwwwerk. Opdrachtgever vrijwaart Maatwwwerk van claims van derden ten aanzien van schending van deze rechten. 
  • Maatwwwerk heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto's en open source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
  • Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever. Maatwwwerk zal Opdrachtgever afdoende informeren over de van toepassing zijnde licentievoorwaarden.
  • Opdrachtgever vrijwaart Maatwwwerk voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Maatwwwerk.
  • Maatwwwerk zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of PHP-code) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking stellen.
  • Maatwwwerk zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang Maatwwwerk Diensten voor Opdrachtgever verricht, of het aannemelijk is dat Maatwwwerk Diensten voor Opdrachtgever zal verrichten. Maatwwwerk is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is Maatwwwerk gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of terughalen van deze bronbestanden.
  • Het is Maatwwwerk toegestaan de opgeleverde dienst te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Maatwwwerk zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.
  • Bij een website zal Maatwwwerk onder aan iedere pagina van de website een tekst met de strekking 'Webdesign: Maatwwwerk' plaatsen, een link bevattend naar de website van Maatwwwerk. Het is cliënt niet toegestaan deze regel te verwijderen en/of aan te passen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maatwwwerk.
 • Oplevering en aanvaarding
  • Maatwwwerk zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of geschikt is voor gebruik.
  • Opdrachtgever dient vervolgens binnen 5 werkdagen na oplevering het opgeleverde te evalueren en goed of af te keuren. Indien Opdrachtgever niet binnen deze periode het opgeleverde afkeurt, wordt het opgeleverde geacht te zijn aanvaard.  
  • Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven op de wijze zoals in het vorige lid bepaald. Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
  • Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Maatwwwerk zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan Maatwwwerk doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van 5 dagen om de revisie of motivatie goed of af te keuren.
  • Indien Opdrachtgever na de revisie of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, is Maatwwwerk gerechtigd meerkosten te rekenen voor alle volgende revisies. Maatwwwerk zal bij een revisie aangeven of bij volgende revisies meerkosten verschuldigd zullen zijn.
  • Indien een partij aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te achten, worden beide partijen gerechtigd de overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door Maatwwwerk gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te gebruiken op welke wijze dan ook. Maatwwwerk kan slechts opzeggen na bij een revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
  • Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in het opgeleverde, tenzij Maatwwwerk het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
 • Rechten van intellectuele eigendom
  • Maatwwwerk gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de rechten bij derden liggen. Voor door Maatwwwerk zelf gemaakte werken geldt dat de rechten bij Maatwwwerk liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken wordt dat de rechten overgedragen worden. Daarbij geldt dat rechten op Werken die op maat voor Opdrachtgever gemaakt zijn, in beginsel na aanvaarding van de overeenkomst aan Opdrachtgever toekomen.
  • Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal Maatwwwerk Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
  • Opdrachtgever is niet gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij ontvangt, tenzij dat noodzakelijk is voor het beoogde gebruik of om fouten te herstellen.
  • De door Maatwwwerk ontwikkelde Werken blijven eigendom van Maatwwwerk. Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
  • Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de materialen te verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
  • Het is Maatwwwerk toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de materialen. Indien Maatwwwerk door middel van technische bescherming de materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
  • Opdrachtgever heeft een onbeperkt gebruiksrecht op het CMS, doorverkoop van het CMS is echter uitdrukkelijk uitgesloten. Het gebruiksrecht geldt voor onbepaalde tijd.
 • Installatie en onderhoud van Werken
  • Indien dit als Dienst overeengekomen is, zal Maatwwwerk de Werken of nader overeen te komen software of andere data installeren en configureren op door Opdrachtgever aan te wijzen hardware-, software- en netwerkomgeving. De keuze, aanschaf en beheer van deze hardware-, software- en netwerkomgeving is uitsluitend en volledig de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Maatwwwerk zal aanwijzingen geven over de gewenste configuratie. Indien de aangewezen omgeving niet aan de eisen van Maatwwwerk voldoet, zijn wij gerechtigd installatie of configuratie te weigeren.
  • Opdrachtgever zal op verzoek van Maatwwwerk medewerkers en hulppersonen van Maatwwwerk alle benodigde toegang verlenen tot de omgeving om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Fysieke toegang tot hardware zal alleen plaatsvinden als dit noodzakelijk is, en alleen na voorafgaand overleg met Opdrachtgever.  
  • Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart Maatwwwerk voor aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door Maatwwwerk.  
  • Indien onderhoud overeengekomen is als Dienst zal Maatwwwerk zich verder inspannen om op verzoek van Opdrachtgever de Werken aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Maatwwwerk is echter steeds gerechtigd een dergelijk verzoek te weigeren als dit naar haar oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan belemmeren. Dergelijk onderhoud wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen. 
  • Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren, geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan Maatwwwerk heeft gemeld en wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd. Maatwwwerk kan aan deze goedkeuring voorwaarden verbinden. Maatwwwerk kan in geval van wijzigingen die zonder haar goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een toeslag op het uurtarief uitvoeren.
 • Prijzen en betaling
  • Alle prijzen zijn in euro's, tenzij anders overeengekomen met Opdrachtgever.
  • Facturatie geschiedt op basis van de daadwerkelijk gemaakte uren door Maatwwwerk. 
  • Maatwwwerk zal voor de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen een elektronische factuur sturen aan Opdrachtgever.
  • De betalingstermijn van facturen is 14 dagen na de datum van de factuur, tenzij een langere betalingstermijn is aangegeven op de factuur. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij vanaf 14 dagen na de datum van de factuur van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist. Indien een verschuldigd bedrag niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd.
  • Indien Opdrachtgever meent dat (een gedeelte van) een factuur onjuist is, dient hij dit binnen de betalingstermijn aan Maatwwwerk te melden. De betalingsverplichting van het betwiste (maar niet het overige) wordt opgeschort totdat Maatwwwerk de melding heeft onderzocht. Indien na onderzoek van Maatwwwerk blijkt dat de betwisting onterecht was, dient Opdrachtgever binnen zeven dagen het betwiste alsnog te voldoen.
  • Bij een niet tijdige betaling is Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
  • De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Opdrachtgever wordt gelegd, Opdrachtgever overlijdt en ook, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
  • Eens per kalenderjaar is Maatwwwerk gerechtigd de gehanteerde tarieven aan te passen op basis van de dan gepubliceerde consumentenprijsindex (CPI), waarbij een stijging de 5% nooit mag overschrijden. Maatwwwerk zal Opdrachtgever ten minste 2 (twee) maanden van tevoren op de hoogte stellen van tariefswijzigingen. Opdrachtgever heeft bij een prijsverhoging het recht de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.
  • Alle prijzen die door Maatwwwerk worden gefactureerd zijn exclusief belastingen (btw) en andere van overheidswege opgelegde heffingen.
  • Opdrachtgever is gehouden de bedragen voortkomende uit de overeenkomst te voldoen aan Maatwwwerk. Indien Opdrachtgever uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen bestaat, zijn ieder van die personen hoofdelijk gehouden aan de betalingsverplichtingen gevolg te geven.
  • Indien er bewijs geleverd dient te worden ter zake de verrichte prestaties en de daarvoor door Opdrachtgever verschuldigde bedragen leveren, onverminderd het recht van Opdrachtgever tot het leveren van tegenbewijs, alle relevante documenten en gegevens uit de systemen en administratie van Maatwwwerk volledig bewijs op.
 • Wijzigingen aan de Diensten
  • Alle wijzigingen in de Diensten, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Opdrachtgever.
  • Indien Maatwwwerk meer werk moet verrichten dan Maatwwwerk had moeten voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken dan hem bij het aangaan van de overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is Maatwwwerk gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
  • Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat Maatwwwerk tijdig Opdrachtgever heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden heeft hij het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst.
  • Maatwwwerk mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar komt voor derden.
  • De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Aansprakelijkheid
  • Maatwwwerk is slechts aansprakelijk tegenover Opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.
  • Iedere aansprakelijkheid van Maatwwwerk voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder onder meer begrepen is aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade, schade wegens misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens alsook schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden.
  • In geval van aansprakelijkheid krachtens de vorige artikelen is Maatwwwerk slechts gehouden tot vergoeding van het geoffreerde bedrag. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tweeëneenhalfduizend (2.500) euro (exclusief btw).
  • De aansprakelijkheid van Maatwwwerk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Maatwwwerk direct en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt om de tekortkoming weg te nemen, en Maatwwwerk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Maatwwwerk in staat is adequaat te reageren. Door het verloop van vierentwintig maanden na het ontstaan van de vordering tot schadevergoeding vervalt de vordering van Opdrachtgever jegens Maatwwwerk.
  • In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Maatwwwerk door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Maatwwwerk kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 • Duur en opzegging
  • Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn nodig voor levering van de Diensten. De overeenkomst kan tussentijds slechts worden opgezegd zoals in deze algemene voorwaarden bepaald, of met goedvinden van beide partijen. 
  • Opdrachtgever kan een dienst strekkende tot het ontwikkelen of aanpassen van Werken tussentijds opzeggen tegen betaling van een afkoopsom gelijk aan de gemaakte uren tegen binnen Maatwwwerk geldend uurtarief. 
  • Indien bepaalde Diensten naar hun strekking voor onbepaalde tijd geleverd worden (zoals onderhoud) wordt de overeenkomst voor deze Diensten geacht te zijn aangegaan voor perioden van steeds één jaar. Beide partijen kunnen de overeenkomst steeds tegen het einde van deze periode schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden. 
  • Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is Maatwwwerk gerechtigd om per direct na de datum waarop de overeenkomst afloopt alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle accounts van Opdrachtgever op te heffen. Maatwwwerk is niet verplicht in dat geval Opdrachtgever een kopie van deze gegevens te verschaffen.
 • Wijzigingen in overeenkomst
  • Na aanvaarding mag de overeenkomst slechts met wederzijdse toestemming worden gewijzigd.
  • Indien de overeenkomst een duurovereenkomst is, is Maatwwwerk echter eens per kalenderjaar gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig aan te passen of uit te breiden. Zij dient hiertoe minstens twee maanden voordat de aanpassingen of uitbreidingen effect zullen krijgen, mededeling te doen aan Opdrachtgever. Wijzigingen in de algemene voorwaarden kunnen een specifieke afspraak echter nimmer opzijzetten.
  • Indien Opdrachtgever binnen deze periode bezwaar maakt, zal Maatwwwerk overwegen of zij de bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen in wenst te trekken of niet. Maatwwwerk zal van deze beslissing mededeling doen aan Opdrachtgever. Indien Maatwwwerk bezwaarlijke aanpassingen of uitbreidingen niet wenst in te trekken, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen per de datum dat deze effect zullen krijgen.
  • Maatwwwerk mag op elk moment wijzigingen in deze algemene voorwaarden doorvoeren als deze noodzakelijk zijn vanwege gewijzigde wettelijke regelingen. Tegen dergelijke wijzigingen kan Opdrachtgever geen bezwaar maken.
  • Alle wijzigingen in de uitvoering van een Dienst, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden als meerwerk beschouwd wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn en als minderwerk wanneer daardoor minder kosten bestaan.
  • Opdrachtgever begrijpt dat door wijziging van de overeenkomst en/of het ontstaan van meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van alle in de Overeenkomst gemaakte afspraken kunnen worden beïnvloed.
 • Slotbepalingen
  • Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Maatwwwerk gevestigd is.
  • Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst en deze algemene voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • Onder "schriftelijk" valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te bevestigen.
  • De door Maatwwwerk ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
  • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. In afwijking hiervan is Maatwwwerk steeds gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of zustermaatschappij.

Algemene voorwaarden Webhosting

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Maatwwwerk ter zake van Diensten en maken integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst tussen Maatwwwerk en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Maatwwwerk alleen bindend indien en voor zover deze door Maatwwwerk uitdrukkelijk Schriftelijk zijn aanvaard.

Met een hoofdletter geschreven termen hebben de betekenis zoals in het eerste artikel vermeld.

 • Definities van gebruikte termen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Maatwwwerk: het bedrijf Maatwwwerk, gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30190843.
 • Maatwwwerk Website: de website van Maatwwwerk, bereikbaar via het domein maatwwwerk.nl.
 • Abonnement: de Overeenkomst waarbij één of meer der partijen zich verbindt om gedurende een zekere tijdsperiode continu of steeds opnieuw prestaties te verrichten (bijv. een hostingcontract van 12 maanden).
 • Account: het toegangsrecht tot een gebruikersinterface waarmee Klant (bepaalde aspecten van) de Diensten kan beheren en configureren, alsmede de configuratie(s) en de voor Klant opgeslagen bestanden zelf.
 • Algemene Voorwaarden: de bepalingen uit het onderhavige document. 
 • Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Maatwwwerk een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Maatwwwerk daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegen-woordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Diensten: de producten en/of diensten die Maatwwwerk aan Klant zal leveren krachtens een Overeenkomst.
 • Materialen: alle werken, zoals websites en (web)applicaties, software, huisstijlen, logo's, folders, brochures, leaflets, belettering, advertenties, marketing- en/of communicatieplannen, concepten, afbeeldingen, teksten, schetsen, documentatie, adviezen, rapporten en andere voortbrengselen van de geest, alsmede voorbereidend materiaal daarvan en (al dan niet gecodeerde) bestanden of gegevensdragers waarop de Materialen zich bevinden.
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Maatwwwerk en Klant op grond waarvan Maatwwwerk Diensten levert aan Klant.
 • Schriftelijk: naast papieren geschriften ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Toepassingen Met Verhoogd Risico: toepassingen waarbij een fout in de Diensten kan leiden tot dood of ernstig letsel, ernstige milieuschade of verlies van (persoons)gegevens met zeer hoge gevolgschade. Voorbeelden van Toepassingen met verhoogd risico zijn: vervoerssystemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat treinen ontsporen of vliegtuigen verongelukken; medische systemen waarbij een fout tot gevolg kan hebben dat een patiënt geen of een verkeerde behandeling kan krijgen; systemen waar een substantieel deel van de bevolking afhankelijk van is voor de toebedeling van cruciale overheidsdiensten, zoals DigiD; systemen waarin (veel) medische gegevens of andere bijzondere gegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of anderszins zeer gevoelige gegevens zijn opgeslagen.
 • Contractsluiting
  • Klant kan vrijblijvend een offerte aanvragen. De Overeenkomst ontstaat op het moment van ontvangst van akkoord op de offerte, mits dit plaatsvindt voor de in de offerte genoemde einddatum. 
  • Gesloten Overeenkomsten zijn definitief. Maatwwwerk sluit geen Overeenkomsten met consumenten.
 • Uitvoering van de Overeenkomst
  • Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Maatwwwerk deze naar beste kunnen en onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap nakomen.
  • Maatwwwerk zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van Diensten en daarbij behorende systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Klant hiermee opgeslagen gegevens te realiseren. Maatwwwerk biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.
  • Door Maatwwwerk opgegeven termijnen van levering hebben steeds een indicatieve strekking.
  • Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Maatwwwerk het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende onverwachte meerkosten zijn alleen voor rekening van Klant als dat vooraf Schriftelijk overeengekomen is. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.  
  • Indien zulks is overeengekomen, zal Maatwwwerk Klant toegang tot een Account verschaffen. Het Account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Iedere actie die middels het Account van Klant of een door Klant aangemaakt Account plaatsvindt, wordt geacht onder verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn geschied. Indien Klant vermoedt of redelijkerwijs behoort te vermoeden of te weten dat misbruik van een Account plaatsvindt, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Maatwwwerk te melden zodat deze maatregelen kan nemen.
  • Maatwwwerk zal zich beschikbaar houden voor een redelijk niveau van klantenondersteuning op afstand per e-mail, tijdens reguliere kantooruren.  
  • Alle wijzigingen in de Overeenkomst, hetzij op verzoek van Klant, hetzij als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig gefactureerd aan Klant.
 • Verplichtingen van Klant
  • Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle gegevens waarvan Maatwwwerk aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Diensten, tijdig aan Maatwwwerk worden verstrekt. De termijn waarbinnen Maatwwwerk de Overeenkomst dient uit te voeren, vangt niet eerder aan dan nadat alle gevraagde en benodigde gegevens door Maatwwwerk zijn ontvangen.
  • Indien Klant weet of kan vermoeden dat Maatwwwerk bepaalde (extra) maatregelen zal moeten treffen om aan diens verplichtingen te kunnen voldoen, zal Klant Maatwwwerk daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Deze verplichting geldt bijvoorbeeld als Klant weet of behoort te voorzien dat er een buitengewone piek in belasting van de systemen van Maatwwwerk zal ontstaan, die in enige waarschijnlijkheid onbeschikbaarheid van de Diensten zou kunnen veroorzaken. Dit geldt temeer indien Klant weet dat er ook Diensten aan anderen worden geleverd via dezelfde systemen als die Maatwwwerk gebruikt om Diensten aan Klant te leveren. Maatwwwerk zal er na waarschuwing alles aan doen om onbeschikbaarheid van de Diensten te voorkomen. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kunnen alle redelijke extra kosten die daarbij worden gemaakt, in rekening worden gebracht aan Klant.
  • Klant mag de Diensten in geen geval gebruiken voor Toepassingen met Verhoogd Risico.
  • Indien Klant voor het specifieke gebruik dat hij aan de Diensten geeft of beoogt te geven enige vergunning of andere toestemming van overheidsinstanties of derden nodig heeft, dient Klant zelf zorg te dragen voor het verkrijgen daarvan. Klant garandeert ten opzichte van Maatwwwerk dat hij alle vergunningen en/of toestemmingen bezit die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de Diensten door Klant.
 • Gedragsregels en notice/takedown
  • Het is Klant verboden om met gebruikmaking van de Diensten de Nederlandse of andere op Klant of Maatwwwerk van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.
  • Het is (of dit nu legaal is of niet) door Maatwwwerk verboden om met gebruikmaking van de Diensten Materialen aan te bieden of te verspreiden die:
 • onmiskenbaar primair bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals websites met (uitsluitend of voornamelijk) hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
 • onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
 • kinderpornografie of bestialiteitspornografie bevatten of er kennelijk op zijn gericht om anderen te helpen dergelijke materialen te vinden;
 • een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie;
 • hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
 • ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
 • kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
  • Het verspreiden van pornografische Materialen middels de Diensten is niet toegestaan.
  • Klant onthoudt zich ervan overige klanten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan systemen of netwerken van Maatwwwerk of overige klanten. Het is Klant verboden processen of programma's, al dan niet via de systemen van Maatwwwerk, op te starten waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Maatwwwerk, haar klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
  • Indien naar het oordeel van Maatwwwerk hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Maatwwwerk of derden en/of van de dienstverlening via internet, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, denial-of-service-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Maatwwwerk gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Maatwwwerk mag de kosten die redelijkerwijs noodzakelijk gepaard gaan met deze maatregelen verhalen op Klant.
  • Wanneer Maatwwwerk een klacht ontvangt over overtreding van dit artikel door Klant, of zelf constateert dat hiervan sprake lijkt te zijn, zal Maatwwwerk Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de klacht of overtreding. Klant zal zo spoedig mogelijk een reactie geven, waarna Maatwwwerk zal besluiten hoe te handelen.  
  • Indien Maatwwwerk van oordeel is dat sprake is van een overtreding, zal zij de toegang tot het betreffende Materiaal blokkeren, echter zonder dit Materiaal definitief te verwijderen (tenzij dit technisch onmogelijk blijkt, in welk geval Maatwwwerk een backup zal maken). Maatwwwerk zal zich inspannen om daarbij geen overige Materialen te raken. Maatwwwerk zal Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van genomen maatregelen.
  • Maatwwwerk is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten.  
  • Hoewel Maatwwwerk ernaar streeft om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden na klachten over Klant, is Maatwwwerk nimmer gehouden tot vergoeding van schade als gevolg van maatregelen als bedoeld in dit artikel.
  • Het is Klant niet toegestaan om de Diensten door te leveren (te "resellen").
 • Aanvraag van domeinnamen
  • Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, zoals de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland bij .nl-domeinnamen. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Maatwwwerk vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
  • Klant kan uitsluitend uit de bevestiging van Maatwwwerk, waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
  • Klant vrijwaart en houdt Maatwwwerk schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door Klant. Maatwwwerk is niet aansprakelijk voor het verliezen door Klant van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Maatwwwerk.
  • Klant dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Maatwwwerk zal naar deze regels verwijzen tijdens de registratieprocedure.
  • Maatwwwerk heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Klant aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Klant in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
  • In geval van ontbinding van de Overeenkomst wegens wanprestatie van Klant is Maatwwwerk gerechtigd een domeinnaam van Klant op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 • Opslag- en datalimieten
  • Maatwwwerk kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die Klant mag of feitelijk kan gebruiken in het kader van de Diensten.
  • Mocht Klant de geldende limieten overschrijden, dan kan Maatwwwerk na verzending van ten minste één waarschuwingsbericht aan Klant betreffende de overschrijding, het Abonnement van Klant eenzijdig omzetten naar een Abonnement waar de opslag en dataverkeer wel binnen past.  
  • Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden, ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is overschreden.
 • Rechten van intellectueel eigendom
  • Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Overeenkomst door Maatwwwerk ontwikkelde of ter beschikking gestelde Materialen berusten uitsluitend bij Maatwwwerk of diens licentiegevers.
  • Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst of anderszins Schriftelijk expliciet worden toegekend en voor het overige zal Klant deze Materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken. Voornoemde lijdt uitzondering indien onmiskenbaar per abuis is nagelaten aan Klant zo'n recht op uitdrukkelijke wijze te verstrekken. Afgifte van broncode van Materialen is echter te allen tijde alleen verplicht indien expliciet overeengekomen.
  • Tenzij indien en voor zover Schriftelijk anders is overeengekomen, is het Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit deze Materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Materialen.
  • Het is Maatwwwerk toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van diens Materialen. Indien Maatwwwerk door middel van technische bescherming deze Materialen heeft beveiligd, is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken, behalve indien en voor zover de wet dwingend het tegendeel bepaalt.
 • Prijzen
  • Tenzij bij een bedrag uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door Maatwwwerk genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
  • Indien een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens blijken onjuist te zijn, dan heeft Maatwwwerk het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
  • Indien de Overeenkomst een Abonnement betreft, is Maatwwwerk gerechtigd de gehanteerde tarieven eenmaal per jaar te wijzigen. 
  • Voor prijswijziging gelden dezelfde voorwaarden en procedures als voor wijziging van de Diensten en van deze Algemene Voorwaarden.
 • Betalingsvoorwaarden
  • Maatwwwerk zal de door Klant verschuldigde bedragen aan Klant factureren. Maatwwwerk mag daarbij elektronische facturen uitreiken. Maatwwwerk heeft het recht om periodiek verschuldigde bedragen voorafgaand aan de levering van de Diensten in rekening te brengen.
  • De betalingstermijn van een factuur is 14 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.
  • Indien Klant na 14 dagen na de betalingstermijn nog niet volledig heeft betaald, is hij automatisch in verzuim zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist.
  • Indien Klant in verzuim is, heeft dat de volgende consequenties:
 • Over het openstaande bedrag is de wettelijke rente verschuldigd;
 • Klant is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, juristen, deurwaarders en incassobureaus;
 • De voor Klant gehoste websites en andere Materialen mogen zonder nadere waarschuwing ontoegankelijk worden gemaakt totdat de openstaande bedragen, rente en dergelijke zijn voldaan.
  • Tenzij Klant een consument is, is beroep door Klant op opschorting, verrekening of aftrek niet toegestaan.
  • In geval Klant enige verplichting uit de Overeenkomst niet nakomt, is Maatwwwerk zonder enige ingebrekestelling gerechtigd naast opschorting van Diensten geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht van Maatwwwerk op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.
 • Aansprakelijkheid
  • Maatwwwerk is in het kader van de totstandkoming of uitvoering van de Overeenkomst niet aansprakelijk behoudens in de gevallen hieronder genoemd, en ten hoogste tot de daarbij vermelde limieten.
  • De totale aansprakelijkheid van Maatwwwerk voor schade geleden door Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Maatwwwerk van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd is of zal raken, of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan twaalf (12) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant over een periode van twaalf (12) verschuldigd is. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan tweeëneenhalfduizend (2.500) euro (exclusief btw).
  • Wanneer de door Klant afgenomen diensten door Maatwwwerk worden afgenomen van een externe leverancier, zal de totale vergoeding voor directe schade in geen geval meer bedragen dan het bedrag waarvoor Maatwwwerk de betreffende externe leverancier aansprakelijk kan stellen. De vergoeding zal in dat geval pas worden uitgekeerd nadat de externe leverancier de vergoeding aan Maatwwwerk heeft uitgekeerd.
  • Maatwwwerk is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  • Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Klant de schade binnen 60 dagen na de ontdekking van de schade Schriftelijk bij Maatwwwerk meldt.
  • De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Maatwwwerk.
  • Klant is jegens Maatwwwerk aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare fout of tekortkoming is ontstaan. Klant vrijwaart Maatwwwerk tegen aanspraken betreffende het bij de gebruikmaking van de Diensten door of met toestemming van Klant niet naleven van de gedragsregels in deze Algemene Voorwaarden. Deze vrijwaring geldt ook ten aanzien van personen die weliswaar geen werknemers van Klant zijn, maar de Diensten desalniettemin onder de verantwoordelijkheid of met toestemming van Klant hebben gebruikt.
 • Overmacht
  • Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden indien een omstandigheid die buiten de macht van partijen ligt en die bij het sluiten van de Overeenkomst niet reeds kon of had moeten worden voorzien, iedere redelijke mogelijkheid tot nakoming tenietdoet.
  • Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor Maatwwwerk beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover Maatwwwerk geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar Maatwwwerk geen contract mee heeft gesloten; storingen in infrastructuur en/of Diensten van Maatwwwerk die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van Maatwwwerk, die Maatwwwerk niet kon voorzien en waar Maatwwwerk diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.
  • Indien een overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, heeft elk der partijen het recht om de Overeenkomst Schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.
 • Geheimhouding
  • Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
  • Maatwwwerk zal geen kennis nemen van gegevens die Klant opslaat en/of verspreidt via de systemen van Maatwwwerk, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst of Maatwwwerk daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Maatwwwerk zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
  • De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter van de informatie.
 • Duur en opzegging
  • De duur van de Overeenkomst is die tijdsspanne die nodig is om de Diensten te leveren. Indien de Overeenkomst een Abonnement is, is deze aangegaan voor een termijn van een jaar.
  • Indien een vaste looptijd voor het Abonnement is afgesproken, mag geen van de partijen de Overeenkomst eenzijdig beëindigen voordat de looptijd is verstreken, behalve als er een bijzondere opzeggingsgrond geldt, zoals hieronder nader is omschreven. Elk der partijen mag een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan, opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.  
  • Bij gebreke van tijdige opzegging wordt een Abonnement stilzwijgend verlengd met een termijn gelijk aan de eerste termijn.  
  • Maatwwwerk mag de Overeenkomst per direct Schriftelijk opschorten of opzeggen indien ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:
   • Klant is in verzuim met betrekking tot een wezenlijke verplichting;
   • Het faillissement van Klant is aangevraagd;
   • Klant heeft surseance van betaling aangevraagd;
   • De activiteiten van Klant worden beëindigd of geliquideerd.
  • Indien Maatwwwerk de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de Overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de Diensten die zijn opgeschort.
  • Indien de Overeenkomst wordt beëindigd of ontbonden, zijn de vorderingen van Maatwwwerk op Klant onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking. In het geval van ontbinding door Klant mag Klant uitsluitend dat deel van de Overeenkomst ontbinden dat nog niet door Maatwwwerk is uitgevoerd. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, heeft Maatwwwerk recht op vergoeding van de schade die daardoor direct en indirect ontstaat.
 • Procedure na beëindiging
  • Na beëindiging van de Overeenkomst, als gevolg van opzegging dan wel ontbinding, is Maatwwwerk gerechtigd om per direct alle opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken en alle Accounts van Klant op te heffen. 
  • Het wissen van voor Klant opgeslagen gegevens gebeurt altijd zonder speciale voorzorgen om het wissen onomkeerbaar te maken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld op 'delete' wordt gedrukt in een (standaard) besturingssysteem.
 • Rangorde en wijziging voorwaarden
  • Maatwwwerk behoudt zich het recht voor de Diensten en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging.
  • Wijzigingen worden bekendgemaakt op de Maatwwwerk Website, of een ander kanaal waarvan Maatwwwerk kan bewijzen dat de bekendmaking is aangekomen bij Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
  • Indien Klant een wijziging niet wil accepteren, dient Klant dit binnen twee weken na bekendmaking Schriftelijk gemotiveerd mede te delen aan Maatwwwerk. Maatwwwerk kan daarop de wijziging heroverwegen. Indien Maatwwwerk daarop de wijziging niet intrekt, kan Klant tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de Overeenkomst beëindigen tegen deze datum.
  • Bepalingen die op specifieke Diensten betrekking hebben, gaan als zij van toepassing zijn, voor boven algemene bepalingen die op alle diensten betrekking hebben. Nadere afspraken tussen Maatwwwerk en Klant prevaleren alleen dan boven deze Algemene Voorwaarden indien deze Schriftelijk zijn en indien dat uitdrukkelijk is bepaald, of onmiskenbaar de bedoeling van beide partijen was.
 • Overige bepalingen
  • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  • Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Maatwwwerk gevestigd is.
  • Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
  • Informatie en mededelingen, inclusief prijsaanduidingen, op de Maatwwwerk Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de Website en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst.
  • De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Maatwwwerk vormen volledig bewijs van stellingen van Maatwwwerk en de door Maatwwwerk ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
  • Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.
  • Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande Schriftelijke toestemming van de andere partij. Deze toestemming is echter niet nodig in geval van bedrijfsovername of overname van de meerderheid van de aandelen van de betreffende partij.